Curt Åkerbergs fond

Odd Fellow Orden i Finland instiftade i samband med storsiren Curt Åkerbergs 70 årsdag den 25 oktober 1986 en fond för humanitära ändamål. Fonden förvaltas som en fristående fond inom Odd Fellow Storlogen i Finland IOOF rf, Beslut om utbetalning från fondens direktavkastning fattas av en förvaltningsgrupp som består av deputerade storsiren för den svenskspråkiga sektionen som ordförande och sammankallare samt de svenskspråkiga distriktsstorsirerna i enlighet med fastställt utdelningsreglemente.

Ur fonden kan sökas:

  1. Av loge för befrämjande av Odd Fellow arbetet i Finland.
  2. För humanitära ändamål:
    • Genom att ge finansiellt och annat materiellt stöd åt barn, familjer, äldre och andra socialt utsatta grupper som lever i trångmål.
    • För hjälpinsatser vid katastrofer, såsom krig, konflikter, miljöförstöring och naturkatastrofer.

Understöd ges till organisationer som genom sitt allmännyttiga arbete befrämjar fondens ändamål.
Fonden understöder inte privatpersoner.
Understöd ger till i först hand i Finland verksamma organisationer, gärna med svenskspråkig verksamhet.
Understöd ges inte till vetenskaplig forskning.

/